Ví­tej­te na webu chcesemizvracet!

0 vo­tes

Ví­tej­te zde, na webu vě­no­va­ném bo­ji — resp. bo­ji; sna­ze po­u­čit — o hlouposti, hloupé po­věr­či­vos­tipřed­sud­kům.

Zpo­čát­ku ma­lý tým li­dí bu­de ko­men­to­vat růz­né kon­spi­rač­ní te­o­rie, kte­ré jsou ně­kde pre­zen­to­va­né a bu­de se sna­žit vše­mož­ný­mi způ­so­by zlep­šit po­vě­do­most ná­ro­da a li­dí, kte­ří jsou ochot­ni si pře­číst na­še ná­zo­ry bez předsudků.

Ne­ří­kám, že to vždy bu­de jed­no­du­ché, ale co je dnes jed­no­du­ché, kdy­by to by­lo jed­no­du­ché, ne­bu­de po­tře­ba to­to dě­lat. Mo­ti­va­ce ke vzni­ku webu by se da­la shr­nout do ně­ko­li­ka krát­kých vět. Vi­dí­me, jak po­stup­ně se zve­dá vl­na při­tá­ká­ní pro růz­né kon­spi­rač­ní te­o­rie a dal­ší hlouposti, kte­ré ako­rát ni­čí mo­rál­ku, dě­la­jí z li­dí hlu­pá­ky a cel­ko­vě zčer­ňu­je si­tu­a­ci me­zi lidmi.

A to je špat­né. A pro­to, prá­vě pro­to, jsme za­ča­li. A dou­fám, že my, vr­chol­ní mi­stři v obo­ru pro­kras­ti­na­ce si s tím­to na­ším spor­tem dá­me troš­ku po­hov a bu­de­me se do­o­prav­dy webu vě­no­vat. Be­ru to ja­ko před­se­vze­tí — i když je to po­vě­ra a hloupost. Ale proč ne? Pro­to­že tím­to (na­roz­díl od ji­ných vě­cí) ni­ko­mu ne­ško­dím a je to čis­tě pro mé dobro.

Aneb nelze vy­vra­cet všech­ny před­sud­ky a ne­po­ro­zu­mě­ní; hez­ky to shr­nu­je ná­sle­du­jí­cí vtí­pek, kte­rým bych rád zakončil:

  • Ahoj, roz­ho­dl jsem se, že skon­čím s vě­ře­ním na pověry.
  • A proč?
  • Pro­to­že to prý při­ná­ší smůlu!

Hez­ký den všem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *