Mod­rý fil­tr v brýlích

mod­rý­mi fil­try, kte­ré ma­jí chrá­nit oči před po­ško­ze­ním „z kou­ká­ní do dis­plejů” se jen roz­tr­hl py­tel, po­kud si jde­te kou­pit brý­le (na běž­né no­še­ní,) sko­ro vždy vám v pro­dej­ně na­bíd­nou (za pří­pla­tek) po­ří­ze­ní mod­ré­ho fil­tru přes skla. A mě to ne­sku­teč­ně vy­tá­čí, hned vy­svět­lím proč.

Vliv mod­ré­ho svět­la na or­ga­nis­mus, psy­cho­lo­gic­ký vliv svět­la na spánek

Pod­le člán­ku v ma­ga­zí­nu Na​tu​re​.com[1]https://​www​.na​tu​re​.com/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​s​4​1​5​9​8​-​018 – 28254‑8 se při dlou­ho­do­bých tes­tech vli­vu mod­ré­ho svět­la[2]cca ko­lem 380 nm ne­pro­je­vi­lo nic, co by pů­so­bi­lo de­ge­ne­ra­tiv­ně na buň­ky oč­ní sít­ni­ce. Sa­mo­zřej­mě za před­po­kla­du, že je da­né svět­lo v běž­ných me­zích, te­dy ne­pe­re­me si mod­rým la­se­rem pří­mo do oka a tak po­dob­ně. Oko totiž je na vi­dě­ní mod­ré­ho svět­la uzpů­so­be­no a byť pro­lon­go­va­ná ex­po­zi­ce to­mu­to zá­ře­ní pros­tě ne­má zna­tel­něj­ší­ho vli­vu na sa­mot­né buňky.

Ji­ná si­tu­a­ce však na­stá­vá v psy­cho­lo­gic­ké ro­vi­ně, lid­ský (a nejen lid­ský) or­ga­nis­mus je zvyk­lý re­a­go­vat na ur­či­té „svě­tel­né pro­je­vy” v pří­ro­dě, pře­de­vším tak de­te­ku­je „rá­no a ve­čer” — te­dy na­sta­vu­je (po­má­há na­sta­vo­vat) den­ní re­žim, ji­ný­mi slo­vy řek­ne člo­vě­ku, že „vi­dím mod­ro, už bu­de rá­no, vi­dím čer­ve­no, bu­de ve­čer a pů­jdeš spát.”[3]https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​5​2​9​9​3​89/[4]https://​pe​di​at​rics​.aap​pub​li​cati​ons​.org/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​a​r​l​y​/​2​0​1​6​/​1​1​/​1​0​/​p​e​d​s​.​2​016 – 1878

Po­kud te­dy pra­cu­je­me poz­dě do no­ci na po­čí­ta­či a sví­tí­me si „bí­lým svět­lem,” (te­dy svět­lem, kte­ré ob­sa­hu­je i hod­ně mod­ré­ho svět­la)[5]http://​www​.re​pai​r​faq​.org/​s​a​m​/​r​e​p​s​p​ec/[6]Za­jí­ma­vý člá­nek o psím vi­dě­ní: https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​3​7​3​0​6​01/ po­té po­měr­ně na­ru­ší­me na­sta­ve­ný „pro­gram” moz­ku na to, kdy se má za­čít při­pra­vo­vat ke spánku.

Ja­kým způ­so­bem te­dy nej­jed­no­du­še­ji tě­lu po­mo­ci, aby se ten­to re­žim ne­na­ru­šil, pří­pad­ně se vliv to­ho­to mod­ré­ho svět­la ale­spoň minimalizoval?

Vy­pně­me mod­ré světlo!

Nej­jed­no­duš­ší me­to­dou je pros­tě eli­mi­ni­vat zdro­je mod­ré­ho svět­la v mí­tě, kde se na­chá­zím, než jdu spát. Po­kud však chci zob­ra­zit na dis­ple­ji bí­lé svět­lo, mám pro­blém — bí­lé svět­lo je kom­bi­na­cí všech ba­rev­ných slo­žek a te­dy i té mod­ré. Na­pa­dá nás te­dy ře­še­ní; mod­ré svět­lo ně­jak od­fil­tro­vat. Pojď­me zku­sit pár po­ku­sů s tím, jak vy­pa­dá ob­rá­zek (ná­hod­ně sta­že­ný z in­ter­ne­tu,) kte­rý bu­du podro­bo­vat změ­ně ba­rev­ných kři­vek v edi­tač­ním programu.

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek (s rov­nou křiv­kou) vi­dí­te níže:

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek bez ja­kých­ko­liv úprav

Od­stra­ní­me pou­ze troš­ku modré

Po­kud křiv­kou, kte­rá uka­zu­je mod­ré svět­lo troš­ku pohneme:

Vi­dí­te, že jen drob­ná změ­na ba­rev­nos­ti způ­so­bí dras­tic­kou změ­nu v ba­rev­ném vní­má­ní da­né­ho ob­ráz­ku. Pro za­jí­ma­vost — křiv­ku ba­rev jsem upra­vil jen troš­ku, od­stra­nil jsem pře­de­vším mís­to, kde se mod­rá vy­sky­tu­je nej­ví­ce (da­nou světlost).

Křiv­ka mod­ré­ho ka­ná­lu v obrázku.

 

Po­kud z ob­ráz­ku od­stra­ním ja­kou­ko­liv část mod­ré slož­ky, jed­ná-li se o pl­no­ba­rev­ný ob­rá­zek (kte­rý mod­rou ob­sa­hu­je v prv­ním pří­pa­dě,) po­té všech­ny změ­ny bu­dou vy­pa­dat po­dob­ně (do­po­ru­ču­ji za­ex­pe­ri­men­to­vat s křiv­ka­mi v ně­ja­kém gra­fic­kém pro­gra­mu ty­pu GIMP či Pho­to­shop). Co te­dy mod­ré fil­try z brý­lí filtrují?

Po­kud má­me brý­le s mod­rým fil­trem, ale „ob­raz svě­ta” vy­pa­dá ne­změ­něj, po­té mod­rý fil­tr ne­fil­tru­je nic, co by očím va­di­lo (UVAUVB svět­lo fil­tru­jí pří­mo skla). Chce­te-li brý­le s „fil­tro­vá­ním mod­ré­ho svět­la,” bu­dou skla vy­pa­dat ně­jak takto:

Brý­le s mod­rým fil­trem Zdroj: https://​iris​tech​.co/​b​l​u​e​-​l​i​g​h​t​-​f​i​l​t​e​r​-​t​e​st/

Te­dy ji­ný­mi slo­vy, po­kud chce­te fil­tro­vat mod­ré svět­lo, mu­sí to být v brý­lích vi­dět 🙂 Ji­nak jste pros­tě na­le­tě­li (nelze od­fil­tro­vat mod­ré svět­lo, aniž by se ne­změ­ni­la cel­ko­vá barva obrazu).

A po­kud si ne­chce­te ku­po­vat brý­le s fil­trem, nej­jed­no­duš­ší je jak na mo­bi­lu tak v po­čí­ta­či na­sta­vit „noč­ní re­žim,” kte­rý všech­ny bar­vy na dis­ple­ji pře­po­čí­tá­vá tak, aby dis­ple­je co nejmé­ně vy­za­řo­va­ly mod­ré světlo.