Po­pleská­va­či po ra­me­nou v rám­ci kreacionismu

0 vo­tes
FG kreacionismus

FG kre­a­ci­o­nis­mus

Když jsem ne­dáv­no psal o svém “pr­vot­ním” se­tká­ní s kre​a​ci​o​nis​mus​.cz, ne­če­kal jsem, že se k to­mu­to té­ma­tu bu­du v do­hled­né do­bě kdy vra­cet. A pře­ce… vrá­tím. A nej­spíš ne naposledy 🙂

Dnes jsem si te­dy opět pře­če­tl za­jí­ma­vý člá­nek na ser­ve­ru kre​a​ci​o​nis​mus​.cz a ne­stí­hám se za­se di­vit, co za ší­le­né zá­vě­ry pan Ká­brt vy­mýš­lí. Člá­nek od­ka­zu­je na vi­deo, kde se pta­jí ně­ja­kých ná­hod­ných li­dí na otáz­ky o evo­lu­ci, ja­ko např. “vě­ří­te v evo­lu­ci?” a “uveď­te ně­ja­ký dů­kaz evoluce.”

Při­znám se, za­sko­čit mne tak­to ně­kde na uli­ci1, asi bych zpr­vu byl tak vy­ko­le­je­ný, že bych zblb­nul i Ohmův zá­kon2. Au­to­ři se pta­jí na ty­to otáz­ky a z ne­schop­nos­ti3 na ně od­po­vě­dět sou­dí a dě­la­jí závěry.

 

Opět však na­pros­to ne­smy­sl­né. Zkusmo na­hléd­ně­me do ně­kte­rých otá­zek a v zá­vor­kách, jak bych na ně asi od­po­vě­děl, kdy­bych chtěl troš­ku “tro­lo­vat”4 😉

 • Jste ate­is­ta? (ano)
 • Vě­ří­te v evo­lu­ci? (ano)
 • Mů­že­te dát ně­ja­ký pří­klad pře­mě­ny dru­hu? (ano)
 • Mů­že­te dát pří­klad, kde lze evo­lu­ci po­zo­ro­vat v ak­ci? (ano)
 • Mů­že­te jme­no­vat ně­ja­ké­ho vý­znač­né­ho ate­is­tu? (ano)

No, ale pro­to­že až tak tro­lo­vat ne­chci, na otáz­ky pře­ce jen od­po­vím. Prv­ní dvě ne­po­tře­bu­jí ro­ze­brat, ale tře­tí otáz­ka, kon­krét­ně Mů­že­te dát ně­ja­ký pří­klad pře­mě­ny dru­hu? už sto­jí za po­všim­nu­tí. Ně­ja­ký pří­klad pře­mě­ny dru­hu; sa­mo­zřej­mě to mož­né je. Např. dneš­ní sle­pi­ce (te­dy kur do­má­cí) se po­stup­ně vy­vi­nul z již ne­e­xis­tu­jí­cích dru­hů ptá­ků, kte­ří si vy­vi­nu­li z tvo­rů ži­jí­cích v do­bě kří­dy. A ti za­se z tv­ro­rů ži­jí­cí v do­bě ju­ry atd. Sa­mo­zřej­mě nejsem blá­zen, tak­že si ne­bu­du pa­ma­to­vat růz­né ná­zvy všech mož­ných sub­dru­hů, kte­ré se po­stup­ně ob­je­vi­ly. Z hla­vy si pa­ma­tu­ji ako­rát na Ar­che­opte­ryx, pro­to­že jsem měl je­ho zka­me­ně­li­nu v jed­né kníž­ce o di­no­sau­rech.5

Dal­ší otáz­kou je, kde lze evo­lu­ci po­zo­ro­vat v ak­ci – no to je troš­ku po­ple­te­ná otáz­ka 😉 😉 Mo­hu ji po­zo­ro­vat dnes a den­ně 😉 Zá­le­ží jen na úhlu po­hle­du. Po­kud evo­lu­ci be­ru ja­ko makro­sko­pic­kou změ­nu v rám­ci dru­hu, kte­rá je tvo­ře­na ně­ko­li­ka men­ší­mi změ­na­mi, kte­ré jsou tvo­ře­ny mi­k­rozmě­na­mi a tak dá­le, mo­hu tvr­dit, že po­zo­ro­vá­ní 3 ge­ne­ra­cí na­ro­ze­ní my­ší ne­bo tře­ba much mo­hu po­va­žo­vat za ukáz­ku evo­lu­ce. Jen ty změ­ny ne­vi­dím okem 😉 To však evo­lu­ce ne­ní, jak sa­mo slo­vo evo­lu­ce na­po­ví­dá, jde o jev, kdy do­jde k vý­vi­nu a ne ná­hod­né změ­ně atri­bu­tů. Te­dy kaž­dá mi­k­ro­evo­lu­ce je mi­ni­mu­ta­cí, ale ne kaž­dá mi­ni­mu­ta­ce je mi­k­ro­evo­lu­cí, resp. tak evo­lu­ci chá­pu já.

Mo­hu-li jme­no­vat ně­ja­ké­ho vý­znač­né­ho ate­is­tu – jis­tě, tře­ba se­be 😉 Pro se­be si při­pa­dám vel­mi vý­znač­ný, ne­být mě, tak tu nejsem 😉 Pro se­be jsem te­dy tou nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bou. Ostat­ní oso­by, kte­ré mě na­pa­da­jí a jsou ně­jak vý­znač­né (ny­ní už váž­ně ;)) tře­ba Ein­stein (ne­mý­lím-li se), Ma­rie Cu­rie a tře­ba Sig­mund Freud. A sa­mo­zřej­mě mě na­pa­dá tře­ba i K. Marx 😉

Nu, za­jí­ma­vá an­ket­ka. Ale ke kon­ci pan au­tor opět po­u­ží­vá za­bi­jác­kou ne­lo­gi­ku – cituji:

Ká­brt, P., 10. 8. 2013: Ten­to vý­rok6 je vlast­ně v ce­lém tom vi­deu ze­směš­něn. Prá­vě ti do­tá­za­ní (i pro­fe­si­o­ná­lo­vé) uka­zu­jí tím, že vě­ří v evo­lu­ci aniž jsou schop­ni vy­kok­tat byť i se­be­men­ší dů­kaz pro ni, že ten­to vý­rok je ate­is­tic­ká lež.

Ukáz­ko­vá ukáz­ka ne­lo­gi­ky 😉 Ve své pod­sta­tě ří­ká, že (zjed­no­du­ším-li): “Po­kud mno­ži­na A re­spon­den­tů od­po­ví ne­správ­ně na otáz­ku tý­ka­jí­cí se B, po­tom B ne­ní plat­né.” To­ho by se da­lo ur­či­tě vy­u­žít v pra­xi 😉 😉 Se­be­ru pár li­dí a pů­jdu si kou­pit au­to za 2 mi­li­o­ny a když nás tře­ba 10 řek­ne, že ta ce­na ne­ní 2 mi­li­o­ny, ale 20 Ko­run, bu­dou nám muset au­to za tu­to část­ku pro­dat. To je pa­rá­da! Že mě to ne­na­pdlo dřív! Bra­vo pa­ne Ká­br­te, bravo 😉

A na zá­věr – proč se člá­nek jme­nu­je po­plá­cá­vá­či po ra­me­nou? Kouk­ně­te schvál­ně do dis­ku­ze, jak mu tam li­dé tles­ka­jí a plá­ca­jí ho po ra­me­nou. To je celé…

 • 1. I když to­to by­li uni­ver­zit­ní pro­fe­so­ři, ale stejně…
 • 2. Pro vy­svět­le­ní, to je ta­ko­vé to že na­pě­tí na vě­ci od­po­ví­dá je­ho od­po­ru a prou­du, či­li U = RI.
 • 3. Ni­ko­liv ne­mož­nos­ti, to je dost pod­stat­ný rozdíl!
 • 4. To zna­me­ná, že se cho­vám ja­ko troll – což zna­me­ná, že tře­ba mluv­čí­ho chy­tám za slo­víč­ko a tak podobně…
 • 5. Pro zá­klad­ní pře­hled mrk­ně­te klid­ně na wi­ki­pe­dii, po­kud to však chce­te de­tail­ně­ji, po­noř­te se do re­fe­ren­cí a pročtě­te si to tam 😉 😉
 • 6. Da­w­kins, R.: „Ví­ra je vel­ký zba­bě­lý útěk, vel­ká vý­mlu­va, jak se vy­hnout po­tře­bě pře­mýš­let a vy­hod­no­tit důkazy.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *