Li­dé se cho­va­jí ja­ko tyrani

1 vo­te

K na­psá­ní to­ho­to pří­spěv­ku mě mo­ti­vo­va­la jed­na dis­ku­ze na Fa­ce­boo­ku, kde pro­ti so­bě dští sí­ru za­stán­ci dvou růz­ných ná­zo­rů. Ve struč­nos­ti — Wedos ser­ve­ry jsou pod vel­mi sil­ným, DDoS úto­kem[1]To je útok, bě­hem ně­hož se útoč­ní­ci sna­ží zne­mož­nit po­u­ži­tí ta­ko­vý ser­ve­rů tím, že na ně dá­va­jí hroz­ně moc po­ža­dav­ků, ser­ve­ry se pře­tí­ží a re­gu­jí buď po­ma­lu či do­kon­ce vů­bec. Prv­ní „D” u ná­zvu ješ­tě ří­ká, že se jed­ná o dis­tri­bu­o­va­ný útok, te­dy že ne­při­chá­zí z jed­no­ho zdro­je, ale je ve­den pa­ra­lel­ně na ví­ce fron­tách., což se pros­tě stá­vá (prav­da, v po­sled­ní do­bě čas­to…) — nicmé­ně na­pros­to mě do­žra­la re­ak­ce ně­kte­rých lidí!

Nejde ani tak o to, že ně­kdo na­pí­še, že vě­ří Wedo­su a zů­stá­vá, či že ne­vě­ří Wedo­su a jde ji­nam, to­hle ne­má­me prá­vo sou­dit, ať si jde kaž­dý kam chce. Co mi však při­jde na­pros­to zdě­še­ní­hod­né, ja­kým způ­so­bem na se­be ty­to dvě sku­pi­ny vzá­jem­ně re­a­go­va­ly.  Kon­krét­ně mě na­pros­to vy­tá­čí, jak se sna­ží ti, co na Wedo­su chtě­jí zů­stat, sko­ro až mi­li­tant­ně ob­ha­jo­vat svůj ná­zor, a dě­la­jí z těch, kte­ří chtě­jí ode­jít ně­ja­ké de­zer­té­ry, či sko­ro až te­ro­ris­ty, kte­ří se sna­ží zni­čit Wedos.

Ja­ko takhle — mám Wedos do­ce­la rád, vím, že dě­lá dost chyb, jsem ale scho­pen je od­pus­tit, po­kud na­bí­zí za­jí­ma­vou a kva­lit­ní služ­bu a mám tře­ba vi­di­nu to­ho, že bu­dou dal­ší. Nicmé­ně to jsem já, se svý­mi po­ža­dav­ky na služ­by, na kva­li­tu, se svý­mi po­ža­dav­ky na to, co od nich vy­ža­du­ji. Po­kud tam má ně­kdo her­ní VPS a ho­di­nu má ser­ver 10 000 mi­li­sekund lag, je pros­tě jas­né, že na ta­ko­vém ser­ve­ru ni­kdo ne­chce hrát.

Pro­to je sa­mo­zřej­mos­tí, že ta­ko­vý ma­ji­tel VPS mů­že ode­jít a mů­že jít kam­ko­liv. Jed­nou jsme snad svo­bod­ná ze­mě (ale­spoň se to ří­ká). Proč však na ta­ko­vé li­di na­dá­vat? Co­pak ne­ma­jí prá­vo ode­jít? To už tu má­me snad za­se ně­ja­kou to­ta­li­tu a ten kdo chce změ­nu, je au­to­ma­tic­ky zrád­ce a okrá­dá rodinu?

Po­znám­ky pod ča­rou

Po­znám­ky pod ča­rou
1 To je útok, bě­hem ně­hož se útoč­ní­ci sna­ží zne­mož­nit po­u­ži­tí ta­ko­vý ser­ve­rů tím, že na ně dá­va­jí hroz­ně moc po­ža­dav­ků, ser­ve­ry se pře­tí­ží a re­gu­jí buď po­ma­lu či do­kon­ce vů­bec. Prv­ní „D” u ná­zvu ješ­tě ří­ká, že se jed­ná o dis­tri­bu­o­va­ný útok, te­dy že ne­při­chá­zí z jed­no­ho zdro­je, ale je ve­den pa­ra­lel­ně na ví­ce frontách.

8 thoughts on “Li­dé se cho­va­jí ja­ko tyrani

 1. No, ne, že bychom tu ur­či­tou for­mu to­ta­li­ty ne­mě­li. Tu si dlaj totiž li­di sa­mi, nut­ka­vou tou­hou pře­svěd­čit dru­hé o své prav­dě. Co pře­svěd­čit. Umlá­tit ar­gu­men­ty. A nej­lé­pe je­nom umlá­tit, ar­gu­men­tů na­ko­nec netře­ba. Je to vi­dět na Ei­ne klei­ne Ge­sich­te­büche den co den.

  • Tos na­psal moc hez­ky — přesvědčit/umláti o „své prav­dě” 😉 Bl­bý je, že nic ja­ko „svá prav­da” ne­e­xis­tu­je, prav­da je jen jed­na, žejo 😀

   • Přes­ně, je to je­jich „sub­jek­tiv­ní prav­da”, tzn. že to­mu vě­ří z ce­lé­ho srd­ce (a já vě­řím, že to­mu vě­ří), ale tam má ví­ra v tu­to končí 🙂

   • To máš v pod­sta­tě jed­no. Ať je ta prav­da sku­teč­ná, ne­bo sub­jek­tiv­ní, dů­le­ži­tá je ta až mi­li­tant­nost, s ja­kou ji prosazují.

   • Tak to roz­hod­ně 🙂 A jak tak kou­kám, mu­sím stáh­nout po­čet za­no­ře­ní vlák­na z 5 na tře­ba 3, to­hle už je moc nudloidní 😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.