Kre­a­ci­o­nis­té: Spla­še­ný kůň bez uzdy

Kreacionisté

Kre­a­ci­o­nis­té

Vá­že­ní čte­ná­ři, na­ra­zil jsem (opět) na vel­mi “pe­pr­ný” a ten­to­krát vy­so­ce spe­ku­la­tiv­ní člá­nek na ser­ve­ru kre​a​ci​o​nis​mus​.cz, ten­to­krát se vě­nu­jí­cí spí­še ži­vo­tu kre­a­ci­o­nis­ty ja­ko ta­ko­vé­ho, než ně­ja­ké­mu kon­krét­ní­mu pro­blé­mu. Pan Ká­brt pí­še za­se hod­ně za­jí­ma­vých vě­cí, pojď­me na to:

Po­dí­vá­me se na “bláz­ny ve zdi­vo­če­lém sta­vu”.1 Pře­mýš­lím, co je to “blá­zen ve zdi­vo­če­lém sta­vu” te­dy 😉 Pí­še tak­též, že za po­sled­ních 100 let se in­te­li­gen­ce sní­ži­la a lid­stvo hloup­ne. Po­miň­me teď prav­di­vost to­ho­to vý­ro­ku, spí­še ho srov­nej­me s cel­ko­vým ná­zo­rem těch­to kre­a­ci­o­nis­tů na te­o­rii evo­lu­ce dru­hů. Po­kud by te­dy evo­lu­ce ne­mě­la exis­to­vat, na­še in­te­li­gen­ce by se ne­mě­la zmen­šo­vat, zvět­šo­vat, ani ji­nak al­ter­no­vat a pros­tě by mě­la zů­stá­vat stej­ná. To je pře­ce prin­cip ne­e­vo­lu­ce – ne­do­chá­zí k vý­vo­ji. O smys­lu­pl­nos­ti od­ka­zo­va­né­ho člán­ku a zá­vě­rů v něm však za­se ně­kdy jin­dy, ny­ní se však vrať­me k člán­ku s nad­pi­sem “Spla­še­ný kůň bez uzdy”.

Con­ti­nue rea­ding

Po­pleská­va­či po ra­me­nou v rám­ci kreacionismu

FG kreacionismus

FG kre­a­ci­o­nis­mus

Když jsem ne­dáv­no psal o svém “pr­vot­ním” se­tká­ní s kre​a​ci​o​nis​mus​.cz, ne­če­kal jsem, že se k to­mu­to té­ma­tu bu­du v do­hled­né do­bě kdy vra­cet. A pře­ce… vrá­tím. A nej­spíš ne naposledy 🙂

Dnes jsem si te­dy opět pře­če­tl za­jí­ma­vý člá­nek na ser­ve­ru kre​a​ci​o​nis​mus​.cz a ne­stí­hám se za­se di­vit, co za ší­le­né zá­vě­ry pan Ká­brt vy­mýš­lí. Člá­nek od­ka­zu­je na vi­deo, kde se pta­jí ně­ja­kých ná­hod­ných li­dí na otáz­ky o evo­lu­ci, ja­ko např. “vě­ří­te v evo­lu­ci?” a “uveď­te ně­ja­ký dů­kaz evoluce.”

Při­znám se, za­sko­čit mne tak­to ně­kde na uli­ci1, asi bych zpr­vu byl tak vy­ko­le­je­ný, že bych zblb­nul i Ohmův zá­kon2. Au­to­ři se pta­jí na ty­to otáz­ky a z ne­schop­nos­ti3 na ně od­po­vě­dět sou­dí a dě­la­jí závěry.
Con­ti­nue rea­ding

Chce­te se po­ba­vit? Má­te už dost blb­ců z AC24 a chce­te ně­co no­vé­ho? Exis­tu­je to!!

 

Člá­nek pře­brán z www​.klu​sik​.cz/​c​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​c​h​c​e​t​e​-​s​e​-​p​o​b​a​v​i​t​-​m​a​t​e​-​u​z​-​d​o​s​t​-​b​l​b​c​u​-​z​-​a​c​2​4​-​c​h​c​e​t​e​-​n​e​c​o​-​n​o​v​e​h​o​-​e​x​i​s​t​uje se svo­le­ním autora.

Ježíš kreacionistaA ja­ko fakt a smr­tel­ně váž­ně! Jme­nu­je se to http://​kre​a​ci​o​nis​mus​.cz/. Ser­ver pros­tě na­pros­to před­čil veš­ke­rá má oče­ká­vá­ní! To ší­le­né na tom je, že li­dé sa­mi pre­zen­tu­jí­cí ty­to te­o­rie nejsou blb­ci, ale po­řád­ně vzdě­la­ní li­dé, kte­ří roz­hod­ně ne­plá­ca­jí do vě­t­ru, ale sna­ží se vy­sta­vit so­lid­ní te­o­rie. Bo­hu­žel (resp. Bo­hu­dík :-)) je vi­dět, že jsou to jen křeh­ké stav­bič­ky, kte­ré se roz­pa­da­jí na na­pros­to fun­da­men­tál­ních vě­dec­kých chy­bách – kre­di­ti­bi­li­ta, kří­žo­vý dů­kaz atd.

Troš­ku se mi o tom ne­pí­še leh­ko, pro­to­že jsem “his­to­ric­ky” zvyk­lý být to­le­rant­ní k ná­zo­rům ostat­ním… Ale to pros­tě nejde 🙂 Ale abych ne­byl bul­vár­ní jak re­dak­tor Bles­ku – kdo jsou to vlast­ně ti kre­a­ci­o­nis­té?

Con­ti­nue rea­ding