Mod­rý fil­tr v brýlích

mod­rý­mi fil­try, kte­ré ma­jí chrá­nit oči před po­ško­ze­ním „z kou­ká­ní do dis­plejů” se jen roz­tr­hl py­tel, po­kud si jde­te kou­pit brý­le (na běž­né no­še­ní,) sko­ro vždy vám v pro­dej­ně na­bíd­nou (za pří­pla­tek) po­ří­ze­ní mod­ré­ho fil­tru přes skla. A mě to ne­sku­teč­ně vy­tá­čí, hned vy­svět­lím proč.

Vliv mod­ré­ho svět­la na or­ga­nis­mus, psy­cho­lo­gic­ký vliv svět­la na spánek

Pod­le člán­ku v ma­ga­zí­nu Na​tu​re​.com[1]https://​www​.na​tu​re​.com/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​s​4​1​5​9​8​-​018 – 28254‑8 se při dlou­ho­do­bých tes­tech vli­vu mod­ré­ho svět­la[2]cca ko­lem 380 nm ne­pro­je­vi­lo nic, co by pů­so­bi­lo de­ge­ne­ra­tiv­ně na buň­ky oč­ní sít­ni­ce. Sa­mo­zřej­mě za před­po­kla­du, že je da­né svět­lo v běž­ných me­zích, te­dy ne­pe­re­me si mod­rým la­se­rem pří­mo do oka a tak po­dob­ně. Oko totiž je na vi­dě­ní mod­ré­ho svět­la uzpů­so­be­no a byť pro­lon­go­va­ná ex­po­zi­ce to­mu­to zá­ře­ní pros­tě ne­má zna­tel­něj­ší­ho vli­vu na sa­mot­né buňky.

Ji­ná si­tu­a­ce však na­stá­vá v psy­cho­lo­gic­ké ro­vi­ně, lid­ský (a nejen lid­ský) or­ga­nis­mus je zvyk­lý re­a­go­vat na ur­či­té „svě­tel­né pro­je­vy” v pří­ro­dě, pře­de­vším tak de­te­ku­je „rá­no a ve­čer” — te­dy na­sta­vu­je (po­má­há na­sta­vo­vat) den­ní re­žim, ji­ný­mi slo­vy řek­ne člo­vě­ku, že „vi­dím mod­ro, už bu­de rá­no, vi­dím čer­ve­no, bu­de ve­čer a pů­jdeš spát.”[3]https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​5​2​9​9​3​89/[4]https://​pe​di​at​rics​.aap​pub​li​cati​ons​.org/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​a​r​l​y​/​2​0​1​6​/​1​1​/​1​0​/​p​e​d​s​.​2​016 – 1878

Po­kud te­dy pra­cu­je­me poz­dě do no­ci na po­čí­ta­či a sví­tí­me si „bí­lým svět­lem,” (te­dy svět­lem, kte­ré ob­sa­hu­je i hod­ně mod­ré­ho svět­la)[5]http://​www​.re​pai​r​faq​.org/​s​a​m​/​r​e​p​s​p​ec/[6]Za­jí­ma­vý člá­nek o psím vi­dě­ní: https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​3​7​3​0​6​01/ po­té po­měr­ně na­ru­ší­me na­sta­ve­ný „pro­gram” moz­ku na to, kdy se má za­čít při­pra­vo­vat ke spánku.

Ja­kým způ­so­bem te­dy nej­jed­no­du­še­ji tě­lu po­mo­ci, aby se ten­to re­žim ne­na­ru­šil, pří­pad­ně se vliv to­ho­to mod­ré­ho svět­la ale­spoň minimalizoval?

Vy­pně­me mod­ré světlo!

Nej­jed­no­duš­ší me­to­dou je pros­tě eli­mi­ni­vat zdro­je mod­ré­ho svět­la v mí­tě, kde se na­chá­zím, než jdu spát. Po­kud však chci zob­ra­zit na dis­ple­ji bí­lé svět­lo, mám pro­blém — bí­lé svět­lo je kom­bi­na­cí všech ba­rev­ných slo­žek a te­dy i té mod­ré. Na­pa­dá nás te­dy ře­še­ní; mod­ré svět­lo ně­jak od­fil­tro­vat. Pojď­me zku­sit pár po­ku­sů s tím, jak vy­pa­dá ob­rá­zek (ná­hod­ně sta­že­ný z in­ter­ne­tu,) kte­rý bu­du podro­bo­vat změ­ně ba­rev­ných kři­vek v edi­tač­ním programu.

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek (s rov­nou křiv­kou) vi­dí­te níže:

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek bez ja­kých­ko­liv úprav

Od­stra­ní­me pou­ze troš­ku modré

Po­kud křiv­kou, kte­rá uka­zu­je mod­ré svět­lo troš­ku pohneme:

Vi­dí­te, že jen drob­ná změ­na ba­rev­nos­ti způ­so­bí dras­tic­kou změ­nu v ba­rev­ném vní­má­ní da­né­ho ob­ráz­ku. Pro za­jí­ma­vost — křiv­ku ba­rev jsem upra­vil jen troš­ku, od­stra­nil jsem pře­de­vším mís­to, kde se mod­rá vy­sky­tu­je nej­ví­ce (da­nou světlost).

Křiv­ka mod­ré­ho ka­ná­lu v obrázku.

 

Po­kud z ob­ráz­ku od­stra­ním ja­kou­ko­liv část mod­ré slož­ky, jed­ná-li se o pl­no­ba­rev­ný ob­rá­zek (kte­rý mod­rou ob­sa­hu­je v prv­ním pří­pa­dě,) po­té všech­ny změ­ny bu­dou vy­pa­dat po­dob­ně (do­po­ru­ču­ji za­ex­pe­ri­men­to­vat s křiv­ka­mi v ně­ja­kém gra­fic­kém pro­gra­mu ty­pu GIMP či Pho­to­shop). Co te­dy mod­ré fil­try z brý­lí filtrují?

Po­kud má­me brý­le s mod­rým fil­trem, ale „ob­raz svě­ta” vy­pa­dá ne­změ­něj, po­té mod­rý fil­tr ne­fil­tru­je nic, co by očím va­di­lo (UVAUVB svět­lo fil­tru­jí pří­mo skla). Chce­te-li brý­le s „fil­tro­vá­ním mod­ré­ho svět­la,” bu­dou skla vy­pa­dat ně­jak takto:

Brý­le s mod­rým fil­trem Zdroj: https://​iris​tech​.co/​b​l​u​e​-​l​i​g​h​t​-​f​i​l​t​e​r​-​t​e​st/

Te­dy ji­ný­mi slo­vy, po­kud chce­te fil­tro­vat mod­ré svět­lo, mu­sí to být v brý­lích vi­dět 🙂 Ji­nak jste pros­tě na­le­tě­li (nelze od­fil­tro­vat mod­ré svět­lo, aniž by se ne­změ­ni­la cel­ko­vá barva obrazu).

A po­kud si ne­chce­te ku­po­vat brý­le s fil­trem, nej­jed­no­duš­ší je jak na mo­bi­lu tak v po­čí­ta­či na­sta­vit „noč­ní re­žim,” kte­rý všech­ny bar­vy na dis­ple­ji pře­po­čí­tá­vá tak, aby dis­ple­je co nejmé­ně vy­za­řo­va­ly mod­ré světlo.

 

Ne­pře­ji si, aby Fa­ce­book ně­co dě­lal s mý­mi fot­ka­mi!” mor

… a dal­ší zby­teč­né žvás­ty, pak to zko­pí­ruj­te a vlož­te na svo­ji zeď” (a za­spa­muj­te tak ce­lý Facebook).

Dneska jen v krát­kos­ti. Fa­ce­book po­u­ží­vá pod­mín­ky[1]tu­ty: https://​www​.fa​ce​book​.com/​t​e​r​m​s​.​php. Při re­gis­tra­ci je tře­ba je od­klik­nout, že s ni­mi sou­hla­sí­te. Po­kud s ni­mi ne­sou­hla­sí­te, ne­kli­kej­te a ne­za­klá­dej­te pro­fil. To, že si na zeď dá­te text, že „ne­sou­hla­sí­te, aby Fa­ce­book…” o vás jen uka­zu­je dvě věci:

  1. Jste kre­té­ni, kte­ří ne­ro­zu­mí psa­né­mu tex­tu. Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.
  2. Ne­čet­li jste pod­mín­ky Fa­ce­boo­ku a za­lo­ži­li si tak pro­fil ile­gál­ně (jop). Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.

Ne­vím, kte­rá z vý­še uve­de­ných hod­nos­tí se vás tý­če, ale je mi to jed­no. Čau 🙂

Pří­lo­ha: Zde je text, o kte­rém mluvím:

Ne­za­po­meň­te, zí­t­ra za­čí­ná no­vé pra­vi­dlo Fa­ce­boo­ku, kde mo­hou po­u­žít va­še fot­ky. Ne­za­po­meň­te, že ter­mín je dnes!!! Lze ji po­u­žít v soud­ním ří­ze­ní pro­ti Vám. Vše, co jste kdy zve­řej­ni­li, se ode dneška zve­řej­ní — včet­ně sma­za­ných zpráv. Za jed­no­du­chou ko­pii a vlož­ku to nic ne­sto­jí, lep­ší bez­peč­né než litovat.

Ne­u­dě­lu­ji Fa­ce­boo­ku ani žád­ným or­ga­ni­za­cím spo­je­ným s Fa­ce­boo­kem, aby po­u­ží­va­ly mé ob­ráz­ky, in­for­ma­ce, zprá­vy ne­bo pří­spěv­ky, a to jak mi­nu­lé, tak Tím­to pro­hlá­še­ním in­for­mu­ji Fa­ce­book, že na zá­kla­dě to­ho­to pro­fi­lu a / ne­bo je­ho ob­sa­hu je přís­ně za­ká­zá­no ko­pí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat ne­bo při­jí­mat ja­ká­ko­li ji­ná opat­ře­ní pro­ti mně. Ob­sa­hem to­ho­to pro­fi­lu jsou sou­kro­mé a dů­věr­né in­for­ma­ce. Po­ru­še­ní sou­kro­mí mů­že být po­tres­tá­no zá­ko­nem: Fa­ce­book je ny­ní ve­řej­nou in­sti­tu­cí. Všich­ni čle­no­vé mu­sí zve­řej­nit ta­ko­vou poznámku.

Po­kud chce­te, mů­že­te tu­to ver­zi zko­pí­ro­vat a vlo­žit. Po­kud ale­spoň jed­nou ne­zve­řej­ní­te pro­hlá­še­ní, bu­de im­pli­cit­ně po­vo­le­no po­u­ží­vat va­še fot­ky a in­for­ma­ce v ak­tu­a­li­za­cích sta­vu pro­fi­lu. Ne­sdí­lej­te. Zko­pí­ruj­te a vložte.

Je­jich no­vý al­go­rit­mus vy­bí­rá těch stej­ných má­lo li­dí — asi 25-kte­ří bu­dou číst va­še příspěvky.

To je dů­vod, proč:
Všu­de v tom­to pří­spěv­ku drž­te prst a ob­je­ví se ” Ko­pie Klik­ně­te na „Ko­pí­ro­vat”. Pak pře­jdě­te na svou strán­ku, za­lož­te no­vý pří­spě­vek a všu­de strč­te prst do prázd­né­ho po­le. „Vlo­žit” se zob­ra­zí a klik­ně­te na Vložit
To obe­jde systém.

Po­znám­ky pod ča­rou

Li­dé, kte­ří nejsou schop­ni lo­gic­ky uvažovat

Kdo to jsou ti li­dé, kte­ří ne­u­mí uva­žo­vat lo­gic­ky? Mů­že­te si ří­ci, že na tom nic špat­né­ho ne­ní — ně­kdo má rád tu svo­ji bez­peč­nou zó­nu[1]ně­kdo to­mu tref­ně ří­ká uli­tu, ze kte­ré prak­tic­ky ne­vy­str­ku­je růž­ky (ne­bo to, co mu ros­te na hla­vě). Je však ta­ko­vá zó­na do­o­prvdy „bez­peč­ná”? Ne­ní to prá­vě naopak?

Lo­gi­ka je sta­rá ja­ko ci­vi­li­za­ce sa­ma; ne vždy se jí sa­mo­zřej­mě ří­ka­lo lo­gi­ka[2]viz Wi­ki­pe­die [EN], nicmé­ně o vzta­zích pří­čin a ná­sled­ků lid­stvo pře­mýš­lí od ne­pa­mě­ti. Ať už je to o vzta­hu tře­ba bouř­ky, ohně, smr­ti a po­dob­ně. I z těch­to pr­vot­ních pří­čin moh­la vznik­nout různá pří­rod­ní ná­bo­žen­ství (či kul­ty, jak bychom je po­psa­li nej­spí­še dnes) — a to je na­pros­to v po­řád­ku. Pr­vot­ní li­dé po­tře­bo­va­li ně­ja­kou „po­moc”, aby po­cho­pi­li, co se ko­lem nich děje.

Spo­leč­ně s tím, jak se vy­ví­je­la lid­ská spo­leč­nost, se vy­ví­je­la i ná­bo­žen­ství, stá­va­la se slo­ži­těj­ší­mi, mo­rál­ně pro­vá­za­něj­ší­mi s lid­ský­mi zku­še­nost­mi. A sa­mo­zřej­mě tam, kde je ná­bo­žen­ství (ne­bo kult, sek­ta…), tam jsou i ex­tre­mis­té[3]ti jsou tak ně­jak u vše­ho, sa­mo­zřej­mě. Ne­chci, aby to ta­dy vy­pa­da­lo, že si uta­hu­ji z ná­bo­žen­ství — to vů­bec ne, ale mu­sím si „pou­táh­nout” z ně­kte­rých fa­na­ti­ků (či fun­da­men­ta­lis­tů[4]to jsou li­dé, kte­ří si vy­klá­da­jí po­svát­né tex­ty do­slov­ně a be­rou je ja­ko nej­vyš­ší zá­ko­ny ), kte­ří i tak­to na po­čát­ku 21. sto­le­tí ži­jí a pro­du­ku­jí myš­len­ky, kte­ré pak po­sí­la­jí na Fa­ce­book a dal­ší média.

A nejsou to jen ná­bo­žen­ští ex­tré­mis­té, jsou to i ex­tré­mis­té ty­pu kon­spi­rač­ních te­o­re­ti­ků[5]kur­zí­vou pí­ši, pro­to­že to jsou spí­še kon­spi­rač­ní hy­po­te­ti­ci, kdy­by to by­ly te­o­rie, sa­mo­zřej­mě by to pak ne­by­la ani kon­spi­ra­ce. Těch je v na­šich ze­mích obec­ně řá­do­vě ví­ce, než v ji­ných; nej­spí­še za to mů­že vy­so­ká mí­ra ate­is­mu (kul­tur­ně da­ná, ať už vli­vem pr­vo­re­pub­li­ko­vých osví­ce­n­ců tak vli­vem nor­ma­li­zač­ních snah bě­hem dob ne až tak dáv­no mi­nu­lých). Tam, kde „ne­ní Bůh”, tam „jsou po­vě­ry” — li­dé pros­tě po­tře­b­jí du­chov­no, ve své pod­sta­tě je jed­no ja­ké, hlav­ně, aby to je­din­ce naplňovalo.

Co ma­jí však kon­spi­ra­ti­ci a fa­na­ti­ci spo­leč­né­ho, to je na­pros­tá ab­sen­ce lo­gi­ky; re­spek­ti­ve oni se o lo­gi­ku sna­ží, ale na­mís­to to­ho, aby po­u­ži­li „mám pro­blém => lo­gi­ka => můžu mít ale­spoň ně­ja­ké ře­še­ní”, spí­še mi při­jde plat­ný vztah „mám pro­blém => ohnu lo­gi­ku, pro­to­že je nut­no mít ja­ké­ko­liv ře­še­ní => mám 100% ře­še­ní”. Pro­to ex­tré­mis­té — vě­ci dě­la­jí „do extrému”.

A prá­vě ti­to li­dé mě ne­sku­teč­ně, ale ne­sku­teč­ně vy­tá­če­jí. Ať už jsou to tvr­ze­ní ty­pu na svě­tě ne­e­xis­tu­je glo­bál­ní otep­lo­vá­ní, pro­to­že ve měs­tě, kde ži­ji, je zi­ma, tak stav, kdy se např. kre­a­ci­o­nis­té sna­ží o po­u­ži­tí lo­gi­ky, pří­pad­ně pí­ší „ja­ko­že­vě­dec­kým” způ­so­bem (tzn. po­u­ží­va­jí od­ka­zy na li­te­ra­tu­ru, dě­la­jí po­ku­sy atp.), jen­že tře­ba u oněch od­ka­zů si vzá­jem­ně od­ka­zu­jí své po­ma­te­né ča­so­pi­sy, u po­ku­sů ne­ní vů­bec jas­né, jak fun­gu­jí (te­dy ne­spl­ňu­jí zá­klad­ní kri­té­ria vě­dec­ké­ho ex­pe­ri­men­tu) a dal­ší hlouposti. Pro­blém je v tom, že slab­ší my­sl snad­no pod­leh­ne zdá­ní, že se jed­ná o smys­lu­pl­ný text — pře­ce jen jsou tam od­ka­zy na li­te­ra­tu­ru, je tam ex­pe­ri­ment, mu­sí to být pak pravda.

Ta­ko­ví li­dé jsou schop­ni ří­ci, že evo­lu­ce je jen te­o­rie na­pří­klad. Tvr­ze­ní o 5 slo­vech a dvě­ma z to­ho při­tom ne­ro­zu­mí. Dost dob­ré skóre 🙂

Jen­že po­lož­me si otáz­ku: Má ce­nu se s ta­ko­vý­mi lid­mi vů­bec přít? Ne­mys­lím je vů­bec ne­ře­šit, ale jít s ni­mi pří­mo do kon­flik­tu? Např. Bill Nye čas­to ve­řej­ně po­řá­dá růz­né před­náš­ky, kam si zve po­ma­ten­ce ja­kým je tře­ba Ken Ham a sna­ží se ve­řej­nos­ti uká­zat, že on (te­dy Bill Nye) je ten, co má prav­du. Má to však smy­sl? Ve­řej­ně tak tře­ba po­ma­ten­ci do­sta­nou kre­dit. Do­sta­nou pří­le­ži­tost mlu­vit ve­řej­ně — ať už v mé­di­ích či podobně.

Sa­mo­ze­řjmě po­kud při­jmu za fakt, že ži­je­me ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti (ale­spoň tro­chu), tak ja­ká­ko­liv for­ma me­di­ál­ní cen­zu­ry je ohav­ná. Jen­že jak na to, te­dy? Co s ta­ko­vý­mi lid­mi dě­lat? Jak se jim postavit?

Po­znám­ky pod ča­rou

Po­znám­ky pod ča­rou
1 ně­kdo to­mu tref­ně ří­ká ulitu
2 viz Wi­ki­pe­die [EN]
3 ti jsou tak ně­jak u vše­ho, samozřejmě
4 to jsou li­dé, kte­ří si vy­klá­da­jí po­svát­né tex­ty do­slov­ně a be­rou je ja­ko nej­vyš­ší zákony
5 kur­zí­vou pí­ši, pro­to­že to jsou spí­še kon­spi­rač­ní hy­po­te­ti­ci, kdy­by to by­ly te­o­rie, sa­mo­zřej­mě by to pak ne­by­la ani konspirace

Od­stra­ně­ní pa­mát­ní­ku čes­ko­slo­ven­ských pi­lo­tů RAF z par­ku na praž­ském Klárově

Památník letcůmZce­la na za­čá­tek — ne­tu­ším, oč až tak jde. Ni­kdy jsem u da­né­ho pa­mát­ní­ku ne­byl a při­znám se, že jsem ani ne­vě­děl, že ně­co ta­ko­vé­ho exis­tu­je. Co mě však troš­ku (jsem dost fleg­ma­tik, i když si oko­lí mys­lí ně­co ji­né­ho) vy­to­či­lo, že ho cca rok[1]Zdroj in­for­ma­cí: http://​www​.ces​ka​te​le​vi​ze​.cz/​c​t​2​4​/​r​e​g​i​o​n​y​/​2​8​8​5​8​3​-​v​-​c​e​r​v​n​u​-​h​o​-​o​d​h​a​l​i​l​i​-​t​e​d​-​m​a​-​o​k​r​i​d​l​e​n​y​-​l​e​v​-​z​-​k​l​a​r​o​v​a​-​z​m​i​z​et/ od po­sta­ve­ní zmí­ně­né so­chy ho chtě­jí odstranit.

Con­ti­nue rea­ding

… když vi­dím ně­kte­ré li­di, jak se cho­va­jí v diskuzích

internetový trol

Umě­lec­ky ztvár­ně­ná před­sta­va in­ter­ne­to­vé­ho trola

Ano, ano, je to zby­teč­né, mů­že­te ří­kat. Proč se nad tím vů­bec rozčilovat?

Lid­ská sluš­nost pat­ří li­dem, kte­ří ji tvo­ří a ne těm, kte­ří ji vy­ža­du­jí či s ní kalkulují!

Však je to pře­ce jas­né! V zá­cvha­tu bo­je s člo­vě­kem (či tro­lem) ob­čas kaž­dý upus­tí ně­ja­ké vě­ci, kte­rých poz­dě­ji li­tu­je, ne­chtěl je vlast­ně ani ří­ci, ale už by­ly ře­če­ny. Ne­bo­jím se ani to­ho, že by se to ni­kdy ni­ko­mu ne­sta­lo, to mi při­jde sta­tis­tic­ky vel­mi ne­prav­dě­po­dob­né (na­ráž­ka na ty, o kte­rých bu­du psát za ma­lou chvil­ku). Con­ti­nue rea­ding