Ne­pře­ji si, aby Fa­ce­book ně­co dě­lal s mý­mi fot­ka­mi!” mor

1 vo­te

… a dal­ší zby­teč­né žvás­ty, pak to zko­pí­ruj­te a vlož­te na svo­ji zeď” (a za­spa­muj­te tak ce­lý Facebook).

Dneska jen v krát­kos­ti. Fa­ce­book po­u­ží­vá pod­mín­ky[1]tu­ty: https://​www​.fa​ce​book​.com/​t​e​r​m​s​.​php. Při re­gis­tra­ci je tře­ba je od­klik­nout, že s ni­mi sou­hla­sí­te. Po­kud s ni­mi ne­sou­hla­sí­te, ne­kli­kej­te a ne­za­klá­dej­te pro­fil. To, že si na zeď dá­te text, že „ne­sou­hla­sí­te, aby Fa­ce­book…” o vás jen uka­zu­je dvě věci:

  1. Jste kre­té­ni, kte­ří ne­ro­zu­mí psa­né­mu tex­tu. Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.
  2. Ne­čet­li jste pod­mín­ky Fa­ce­boo­ku a za­lo­ži­li si tak pro­fil ile­gál­ně (jop). Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.

Ne­vím, kte­rá z vý­še uve­de­ných hod­nos­tí se vás tý­če, ale je mi to jed­no. Čau 🙂

Pří­lo­ha: Zde je text, o kte­rém mluvím:

Ne­za­po­meň­te, zí­t­ra za­čí­ná no­vé pra­vi­dlo Fa­ce­boo­ku, kde mo­hou po­u­žít va­še fot­ky. Ne­za­po­meň­te, že ter­mín je dnes!!! Lze ji po­u­žít v soud­ním ří­ze­ní pro­ti Vám. Vše, co jste kdy zve­řej­ni­li, se ode dneška zve­řej­ní — včet­ně sma­za­ných zpráv. Za jed­no­du­chou ko­pii a vlož­ku to nic ne­sto­jí, lep­ší bez­peč­né než litovat.

Ne­u­dě­lu­ji Fa­ce­boo­ku ani žád­ným or­ga­ni­za­cím spo­je­ným s Fa­ce­boo­kem, aby po­u­ží­va­ly mé ob­ráz­ky, in­for­ma­ce, zprá­vy ne­bo pří­spěv­ky, a to jak mi­nu­lé, tak Tím­to pro­hlá­še­ním in­for­mu­ji Fa­ce­book, že na zá­kla­dě to­ho­to pro­fi­lu a / ne­bo je­ho ob­sa­hu je přís­ně za­ká­zá­no ko­pí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat ne­bo při­jí­mat ja­ká­ko­li ji­ná opat­ře­ní pro­ti mně. Ob­sa­hem to­ho­to pro­fi­lu jsou sou­kro­mé a dů­věr­né in­for­ma­ce. Po­ru­še­ní sou­kro­mí mů­že být po­tres­tá­no zá­ko­nem: Fa­ce­book je ny­ní ve­řej­nou in­sti­tu­cí. Všich­ni čle­no­vé mu­sí zve­řej­nit ta­ko­vou poznámku.

Po­kud chce­te, mů­že­te tu­to ver­zi zko­pí­ro­vat a vlo­žit. Po­kud ale­spoň jed­nou ne­zve­řej­ní­te pro­hlá­še­ní, bu­de im­pli­cit­ně po­vo­le­no po­u­ží­vat va­še fot­ky a in­for­ma­ce v ak­tu­a­li­za­cích sta­vu pro­fi­lu. Ne­sdí­lej­te. Zko­pí­ruj­te a vložte.

Je­jich no­vý al­go­rit­mus vy­bí­rá těch stej­ných má­lo li­dí — asi 25-kte­ří bu­dou číst va­še příspěvky.

To je dů­vod, proč:
Všu­de v tom­to pří­spěv­ku drž­te prst a ob­je­ví se ” Ko­pie Klik­ně­te na „Ko­pí­ro­vat”. Pak pře­jdě­te na svou strán­ku, za­lož­te no­vý pří­spě­vek a všu­de strč­te prst do prázd­né­ho po­le. „Vlo­žit” se zob­ra­zí a klik­ně­te na Vložit
To obe­jde systém.

Po­znám­ky pod ča­rou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *