Mod­rý fil­tr v brýlích

mod­rý­mi fil­try, kte­ré ma­jí chrá­nit oči před po­ško­ze­ním „z kou­ká­ní do dis­plejů” se jen roz­tr­hl py­tel, po­kud si jde­te kou­pit brý­le (na běž­né no­še­ní,) sko­ro vždy vám v pro­dej­ně na­bíd­nou (za pří­pla­tek) po­ří­ze­ní mod­ré­ho fil­tru přes skla. A mě to ne­sku­teč­ně vy­tá­čí, hned vy­svět­lím proč.

Vliv mod­ré­ho svět­la na or­ga­nis­mus, psy­cho­lo­gic­ký vliv svět­la na spánek

Pod­le člán­ku v ma­ga­zí­nu Na​tu​re​.com[1]https://​www​.na​tu​re​.com/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​s​4​1​5​9​8​-​018 – 28254‑8 se při dlou­ho­do­bých tes­tech vli­vu mod­ré­ho svět­la[2]cca ko­lem 380 nm ne­pro­je­vi­lo nic, co by pů­so­bi­lo de­ge­ne­ra­tiv­ně na buň­ky oč­ní sít­ni­ce. Sa­mo­zřej­mě za před­po­kla­du, že je da­né svět­lo v běž­ných me­zích, te­dy ne­pe­re­me si mod­rým la­se­rem pří­mo do oka a tak po­dob­ně. Oko totiž je na vi­dě­ní mod­ré­ho svět­la uzpů­so­be­no a byť pro­lon­go­va­ná ex­po­zi­ce to­mu­to zá­ře­ní pros­tě ne­má zna­tel­něj­ší­ho vli­vu na sa­mot­né buňky.

Ji­ná si­tu­a­ce však na­stá­vá v psy­cho­lo­gic­ké ro­vi­ně, lid­ský (a nejen lid­ský) or­ga­nis­mus je zvyk­lý re­a­go­vat na ur­či­té „svě­tel­né pro­je­vy” v pří­ro­dě, pře­de­vším tak de­te­ku­je „rá­no a ve­čer” — te­dy na­sta­vu­je (po­má­há na­sta­vo­vat) den­ní re­žim, ji­ný­mi slo­vy řek­ne člo­vě­ku, že „vi­dím mod­ro, už bu­de rá­no, vi­dím čer­ve­no, bu­de ve­čer a pů­jdeš spát.”[3]https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​5​2​9​9​3​89/[4]https://​pe​di​at​rics​.aap​pub​li​cati​ons​.org/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​a​r​l​y​/​2​0​1​6​/​1​1​/​1​0​/​p​e​d​s​.​2​016 – 1878

Po­kud te­dy pra­cu­je­me poz­dě do no­ci na po­čí­ta­či a sví­tí­me si „bí­lým svět­lem,” (te­dy svět­lem, kte­ré ob­sa­hu­je i hod­ně mod­ré­ho svět­la)[5]http://​www​.re​pai​r​faq​.org/​s​a​m​/​r​e​p​s​p​ec/[6]Za­jí­ma­vý člá­nek o psím vi­dě­ní: https://​www​.nc​bi​.nlm​.nih​.gov/​p​m​c​/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​P​M​C​3​7​3​0​6​01/ po­té po­měr­ně na­ru­ší­me na­sta­ve­ný „pro­gram” moz­ku na to, kdy se má za­čít při­pra­vo­vat ke spánku.

Ja­kým způ­so­bem te­dy nej­jed­no­du­še­ji tě­lu po­mo­ci, aby se ten­to re­žim ne­na­ru­šil, pří­pad­ně se vliv to­ho­to mod­ré­ho svět­la ale­spoň minimalizoval?

Vy­pně­me mod­ré světlo!

Nej­jed­no­duš­ší me­to­dou je pros­tě eli­mi­ni­vat zdro­je mod­ré­ho svět­la v mí­tě, kde se na­chá­zím, než jdu spát. Po­kud však chci zob­ra­zit na dis­ple­ji bí­lé svět­lo, mám pro­blém — bí­lé svět­lo je kom­bi­na­cí všech ba­rev­ných slo­žek a te­dy i té mod­ré. Na­pa­dá nás te­dy ře­še­ní; mod­ré svět­lo ně­jak od­fil­tro­vat. Pojď­me zku­sit pár po­ku­sů s tím, jak vy­pa­dá ob­rá­zek (ná­hod­ně sta­že­ný z in­ter­ne­tu,) kte­rý bu­du podro­bo­vat změ­ně ba­rev­ných kři­vek v edi­tač­ním programu.

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek (s rov­nou křiv­kou) vi­dí­te níže:

Ori­gi­nál­ní ob­rá­zek bez ja­kých­ko­liv úprav

Od­stra­ní­me pou­ze troš­ku modré

Po­kud křiv­kou, kte­rá uka­zu­je mod­ré svět­lo troš­ku pohneme:

Vi­dí­te, že jen drob­ná změ­na ba­rev­nos­ti způ­so­bí dras­tic­kou změ­nu v ba­rev­ném vní­má­ní da­né­ho ob­ráz­ku. Pro za­jí­ma­vost — křiv­ku ba­rev jsem upra­vil jen troš­ku, od­stra­nil jsem pře­de­vším mís­to, kde se mod­rá vy­sky­tu­je nej­ví­ce (da­nou světlost).

Křiv­ka mod­ré­ho ka­ná­lu v obrázku.

 

Po­kud z ob­ráz­ku od­stra­ním ja­kou­ko­liv část mod­ré slož­ky, jed­ná-li se o pl­no­ba­rev­ný ob­rá­zek (kte­rý mod­rou ob­sa­hu­je v prv­ním pří­pa­dě,) po­té všech­ny změ­ny bu­dou vy­pa­dat po­dob­ně (do­po­ru­ču­ji za­ex­pe­ri­men­to­vat s křiv­ka­mi v ně­ja­kém gra­fic­kém pro­gra­mu ty­pu GIMP či Pho­to­shop). Co te­dy mod­ré fil­try z brý­lí filtrují?

Po­kud má­me brý­le s mod­rým fil­trem, ale „ob­raz svě­ta” vy­pa­dá ne­změ­něj, po­té mod­rý fil­tr ne­fil­tru­je nic, co by očím va­di­lo (UVAUVB svět­lo fil­tru­jí pří­mo skla). Chce­te-li brý­le s „fil­tro­vá­ním mod­ré­ho svět­la,” bu­dou skla vy­pa­dat ně­jak takto:

Brý­le s mod­rým fil­trem Zdroj: https://​iris​tech​.co/​b​l​u​e​-​l​i​g​h​t​-​f​i​l​t​e​r​-​t​e​st/

Te­dy ji­ný­mi slo­vy, po­kud chce­te fil­tro­vat mod­ré svět­lo, mu­sí to být v brý­lích vi­dět 🙂 Ji­nak jste pros­tě na­le­tě­li (nelze od­fil­tro­vat mod­ré svět­lo, aniž by se ne­změ­ni­la cel­ko­vá barva obrazu).

A po­kud si ne­chce­te ku­po­vat brý­le s fil­trem, nej­jed­no­duš­ší je jak na mo­bi­lu tak v po­čí­ta­či na­sta­vit „noč­ní re­žim,” kte­rý všech­ny bar­vy na dis­ple­ji pře­po­čí­tá­vá tak, aby dis­ple­je co nejmé­ně vy­za­řo­va­ly mod­ré světlo.

 

Ne­pře­ji si, aby Fa­ce­book ně­co dě­lal s mý­mi fot­ka­mi!” mor

… a dal­ší zby­teč­né žvás­ty, pak to zko­pí­ruj­te a vlož­te na svo­ji zeď” (a za­spa­muj­te tak ce­lý Facebook).

Dneska jen v krát­kos­ti. Fa­ce­book po­u­ží­vá pod­mín­ky[1]tu­ty: https://​www​.fa​ce​book​.com/​t​e​r​m​s​.​php. Při re­gis­tra­ci je tře­ba je od­klik­nout, že s ni­mi sou­hla­sí­te. Po­kud s ni­mi ne­sou­hla­sí­te, ne­kli­kej­te a ne­za­klá­dej­te pro­fil. To, že si na zeď dá­te text, že „ne­sou­hla­sí­te, aby Fa­ce­book…” o vás jen uka­zu­je dvě věci:

  1. Jste kre­té­ni, kte­ří ne­ro­zu­mí psa­né­mu tex­tu. Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.
  2. Ne­čet­li jste pod­mín­ky Fa­ce­boo­ku a za­lo­ži­li si tak pro­fil ile­gál­ně (jop). Po­tom bys­te ne­mě­li mít Facebook.

Ne­vím, kte­rá z vý­še uve­de­ných hod­nos­tí se vás tý­če, ale je mi to jed­no. Čau 🙂

Pří­lo­ha: Zde je text, o kte­rém mluvím:

Ne­za­po­meň­te, zí­t­ra za­čí­ná no­vé pra­vi­dlo Fa­ce­boo­ku, kde mo­hou po­u­žít va­še fot­ky. Ne­za­po­meň­te, že ter­mín je dnes!!! Lze ji po­u­žít v soud­ním ří­ze­ní pro­ti Vám. Vše, co jste kdy zve­řej­ni­li, se ode dneška zve­řej­ní — včet­ně sma­za­ných zpráv. Za jed­no­du­chou ko­pii a vlož­ku to nic ne­sto­jí, lep­ší bez­peč­né než litovat.

Ne­u­dě­lu­ji Fa­ce­boo­ku ani žád­ným or­ga­ni­za­cím spo­je­ným s Fa­ce­boo­kem, aby po­u­ží­va­ly mé ob­ráz­ky, in­for­ma­ce, zprá­vy ne­bo pří­spěv­ky, a to jak mi­nu­lé, tak Tím­to pro­hlá­še­ním in­for­mu­ji Fa­ce­book, že na zá­kla­dě to­ho­to pro­fi­lu a / ne­bo je­ho ob­sa­hu je přís­ně za­ká­zá­no ko­pí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat ne­bo při­jí­mat ja­ká­ko­li ji­ná opat­ře­ní pro­ti mně. Ob­sa­hem to­ho­to pro­fi­lu jsou sou­kro­mé a dů­věr­né in­for­ma­ce. Po­ru­še­ní sou­kro­mí mů­že být po­tres­tá­no zá­ko­nem: Fa­ce­book je ny­ní ve­řej­nou in­sti­tu­cí. Všich­ni čle­no­vé mu­sí zve­řej­nit ta­ko­vou poznámku.

Po­kud chce­te, mů­že­te tu­to ver­zi zko­pí­ro­vat a vlo­žit. Po­kud ale­spoň jed­nou ne­zve­řej­ní­te pro­hlá­še­ní, bu­de im­pli­cit­ně po­vo­le­no po­u­ží­vat va­še fot­ky a in­for­ma­ce v ak­tu­a­li­za­cích sta­vu pro­fi­lu. Ne­sdí­lej­te. Zko­pí­ruj­te a vložte.

Je­jich no­vý al­go­rit­mus vy­bí­rá těch stej­ných má­lo li­dí — asi 25-kte­ří bu­dou číst va­še příspěvky.

To je dů­vod, proč:
Všu­de v tom­to pří­spěv­ku drž­te prst a ob­je­ví se ” Ko­pie Klik­ně­te na „Ko­pí­ro­vat”. Pak pře­jdě­te na svou strán­ku, za­lož­te no­vý pří­spě­vek a všu­de strč­te prst do prázd­né­ho po­le. „Vlo­žit” se zob­ra­zí a klik­ně­te na Vložit
To obe­jde systém.

Po­znám­ky pod ča­rou

Ko­ro­na­výr

Te­nhle člá­nek je o tom, jak se nám spo­leč­nost (opět), roz­dě­li­la na dva ne­smi­ři­tel­né tá­bo­ry. Je­den sou­čas­nou ší­ří­cí se ná­ka­zu no­vou ver­zí co­ro­na­vi­ru zleh­ču­je, s tím, že běž­ná chřip­ka je hor­ší. Ne­ní. A ten dru­hý pa­ni­ka­ří, vi­dí mo­ro­vou rá­nu, kte­rá vy­hu­bí po­lo­vi­nu pla­ne­ty, sku­pu­je tu­ny po­tra­vin (kte­ré mu do­ma ve spí­ži pro­jdou a ja­ko správ­ný spo­ři­vý ma­lo­měš­ťák je sa­mo­zřej­mě sní, aby ne­při­šly vni­več, což mu způ­so­bí hor­ší zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce, než vi­rus sa­mot­ný) a vů­bec dělá,že to je nej­hor­ší ka­ta­stro­fa, kte­rá svět po­tka­la od dru­hé svě­to­vé vál­ky. Není.

Te­dy ně­jak s ro­zu­mem. Prav­du ne­má ani je­den ze zmí­ně­ných tá­bo­rů, a ta mrš­ka je, jak už to bý­vá (a můj ko­le­ga spo­lu­ad­min tu vě­tu vy­lo­že­ně ne­sná­ší), ně­kde upro­střed. Roz­hod­ně bych co­ro­na­vi­rus ne­pod­ce­ňo­val, před­cho­zí ver­ze mě­ly le­ta­li­tu po­měr­ně vy­so­kou, SARS ko­lem 10%, MERS až ko­lem 50%. U obou před­cho­zích epi­de­mií co­ro­na­vi­ru však ne­do­šlo k ma­so­věj­ší­mu roz­ší­ře­ní, po­čty na­ka­že­ných by­ly mi­lo­srd­ně níz­ké. Sou­čas­ný Co­viD-19 do­sa­hu­je vý­raz­něj­ší­ho roz­ší­ře­ní, le­ta­li­ta se za­tím po­hy­bu­je oko­lo 3%. Pro srov­ná­ní, běž­ná se­zón­ní chřip­ka má smrt­nost ko­lem 2%. Dluž­no však po­dotknout, že chřip­ka je u nás da­le­ko roz­ší­ře­něj­ší, a bu­de­me-li se po­hy­bo­vat v ab­so­lut­ních čís­lech, po­čet obě­tí chřip­ky da­le­ce pře­sa­hu­je hroz­bu co­ro­na­vi­ru. Do­dá­vám ale — za­tím. Za­tím se nám co­ro­na­vi­rus moc ne­roz­ší­řil, ak­tu­ál­ně má­me 21 na­ka­že­ných.  a za­tím ne­má­me žád­né obě­ti. Dost zá­le­ží na de­mo­gra­fic­ké ma­pě spo­leč­nos­ti, ná­ka­za je ne­bez­peč­něj­ší pro oso­by s osla­be­nou imu­ni­tou. V Itá­lii za­tím vy­chá­zí sta­tis­ti­ky hor­ší než v Čí­ně, kde epi­de­mie vypukla.

Ně­ja­ké shr­nu­tí te­dy? Ne, ne­ní to hra, a ne­ní to rý­mič­ka. Ne­ní ale dů­vo­du k pa­ni­ce. Ne­ní dů­vo­du k ra­bo­vá­ní ob­cho­dů a bu­do­vá­ní pro­ti­ja­der­né­ho kry­tu. Mě­li bychom do­dr­žo­vat stan­dard­ní, a mož­ná tro­chu ze­sí­le­né hy­gi­e­nic­ké ná­va­ky. Mýt si ru­ce, zejmé­na po ces­tě hro­mad­ný­mi ces­tov­ní­mi pro­střed­ky, ma­ni­pu­la­ci s pe­ně­zi a po­dob­ně. Po­u­žít tře­ba des­in­fekč­ní gel, na ru­ce.. Na dru­hou stra­nu, bychom ta­to pra­vi­dla mě­li do­dr­žo­vat i kvů­li chřip­ce, mož­ná, že by po­čty mrtvých u chřip­ky by­ly ta­ké niž­ší. Asi nej­dů­le­ži­těj­ší je za­cho­vat si zdra­vý ro­zum a chlad­nou hla­vu, ne­pa­ni­ka­řit (jak ří­kal je­den z mých uči­te­lů, nej­hor­ší smrt je z vy­pla­še­ní), ani zby­teč­ně leh­ko­my­sl­ně ne­ris­ko­vat. I když ná­ka­za ani zda­le­ka ne­mu­sí být smr­tel­ná, proč si o ni ří­kat. Prostě.…tak ně­jak nor­mál­ně, no.