Když li­dé ří­ka­jí, že Bill Ga­tes vy­dě­lá­vá 1 mi­li­on do­la­rů den­ně, aniž by co­ko­liv dělal.

Bill-Gates-Microsoft-62Ne­vý­slov­ně mě vy­tá­čí li­dé, kte­ří jsou schop­ni tvr­dit, že mi­li­o­ná­ři jsou hajzlo­vé, pro­to­že ne­dě­la­jí nic a ma­jí vše co chtě­jí. Ten­to po­hled je na­víc už od­ma­lič­ka v dě­tech za­ko­ván z čes­kých i ne­čes­kých po­há­dek, kdy bez vý­jim­ky ti, co jsou bo­ha­tí, jsou pros­tě špat­ní a prin­cez­nu do­sta­ne ten, kdo má prd a čas­to je tře­ba ješ­tě lí­ný ne­bo ně­jak potrhlý.

Sa­mo­zřej­mě bych mohl psát, že exis­tu­jí mi­li­o­ná­ři, kte­ří svůj ma­je­tek ma­jí dě­dic­tvím[1]mo­hou snad za to? či ně­ja­kou ne­ka­los­tí, nicmé­ně vě­řím, že ten­to blog je na­psán pro in­te­li­gent­ní li­di a ta­ko­vé po­znám­ky s oči­vid­ným kon­sta­to­vá­ním si mo­hu odpustit.

Bill Ga­tes totiž — ať je ja­ký­ko­liv — mů­že nic ne­dě­lat a při­tom vy­dě­lá­vat, pro­to­že když byl mla­dý, ris­ko­val vše — prak­tic­ky svůj ži­vot, ka­ri­é­ru a co­ko­liv do myš­len­ky, kte­rá by­la zpr­vu do­kon­ce zavrhovaná.

Tak­že teď mů­že se­dět do­ma a ne­dě­lat nic, ale ne­ní to tak, že ni­kdy nic ne­dě­lal, jen to, co udě­lal, udě­lal dob­ře a teď už nic dě­lat ne­mu­sí. To­hle asi vět­ši­na li­dí ne­chá­pe; pe­ní­ze pros­tě dě­la­jí pe­ní­ze. Po­kud jich má­te hro­ma­du, in­ves­tu­je­te a když ne­in­ves­tu­je­te do špat­ných vě­cí[2]což chce umět, má­te vlast­ně vy­hrá­no. Pa­siv­ní pří­jem je do­ma a mů­že­te ne­dě­lat nic, přes­ně tak, jak tvrdíte.

Ale chá­pu, že jed­no­duš­ší je ří­ci, že ne­dě­la­jí nic a v hos­po­dě se po­plá­cá­vat po zá­dech, jak jste jim to na­tře­li. Trubci.

Po­znám­ky pod ča­rou

Po­znám­ky pod ča­rou
1 mo­hou snad za to?
2 což chce umět

Li­dé se cho­va­jí ja­ko tyrani

K na­psá­ní to­ho­to pří­spěv­ku mě mo­ti­vo­va­la jed­na dis­ku­ze na Fa­ce­boo­ku, kde pro­ti so­bě dští sí­ru za­stán­ci dvou růz­ných ná­zo­rů. Ve struč­nos­ti — Wedos ser­ve­ry jsou pod vel­mi sil­ným, DDoS úto­kem[1]To je útok, bě­hem ně­hož se útoč­ní­ci sna­ží zne­mož­nit po­u­ži­tí ta­ko­vý ser­ve­rů tím, že na ně dá­va­jí hroz­ně moc po­ža­dav­ků, ser­ve­ry se pře­tí­ží a re­gu­jí buď po­ma­lu či do­kon­ce vů­bec. Prv­ní „D” u ná­zvu ješ­tě ří­ká, že se jed­ná o dis­tri­bu­o­va­ný útok, te­dy že ne­při­chá­zí z jed­no­ho zdro­je, ale je ve­den pa­ra­lel­ně na ví­ce fron­tách., což se pros­tě stá­vá (prav­da, v po­sled­ní do­bě čas­to…) — nicmé­ně na­pros­to mě do­žra­la re­ak­ce ně­kte­rých lidí!

Con­ti­nue rea­ding

Po­znám­ky pod ča­rou

Po­znám­ky pod ča­rou
1 To je útok, bě­hem ně­hož se útoč­ní­ci sna­ží zne­mož­nit po­u­ži­tí ta­ko­vý ser­ve­rů tím, že na ně dá­va­jí hroz­ně moc po­ža­dav­ků, ser­ve­ry se pře­tí­ží a re­gu­jí buď po­ma­lu či do­kon­ce vů­bec. Prv­ní „D” u ná­zvu ješ­tě ří­ká, že se jed­ná o dis­tri­bu­o­va­ný útok, te­dy že ne­při­chá­zí z jed­no­ho zdro­je, ale je ve­den pa­ra­lel­ně na ví­ce frontách.

Od­stra­ně­ní pa­mát­ní­ku čes­ko­slo­ven­ských pi­lo­tů RAF z par­ku na praž­ském Klárově

Památník letcůmZce­la na za­čá­tek — ne­tu­ším, oč až tak jde. Ni­kdy jsem u da­né­ho pa­mát­ní­ku ne­byl a při­znám se, že jsem ani ne­vě­děl, že ně­co ta­ko­vé­ho exis­tu­je. Co mě však troš­ku (jsem dost fleg­ma­tik, i když si oko­lí mys­lí ně­co ji­né­ho) vy­to­či­lo, že ho cca rok[1]Zdroj in­for­ma­cí: http://​www​.ces​ka​te​le​vi​ze​.cz/​c​t​2​4​/​r​e​g​i​o​n​y​/​2​8​8​5​8​3​-​v​-​c​e​r​v​n​u​-​h​o​-​o​d​h​a​l​i​l​i​-​t​e​d​-​m​a​-​o​k​r​i​d​l​e​n​y​-​l​e​v​-​z​-​k​l​a​r​o​v​a​-​z​m​i​z​et/ od po­sta­ve­ní zmí­ně­né so­chy ho chtě­jí odstranit.

Con­ti­nue rea­ding