… když vi­dím ně­kte­ré li­di, jak se cho­va­jí v diskuzích

internetový trol

Umě­lec­ky ztvár­ně­ná před­sta­va in­ter­ne­to­vé­ho trola

Ano, ano, je to zby­teč­né, mů­že­te ří­kat. Proč se nad tím vů­bec rozčilovat?

Lid­ská sluš­nost pat­ří li­dem, kte­ří ji tvo­ří a ne těm, kte­ří ji vy­ža­du­jí či s ní kalkulují!

Však je to pře­ce jas­né! V zá­cvha­tu bo­je s člo­vě­kem (či tro­lem) ob­čas kaž­dý upus­tí ně­ja­ké vě­ci, kte­rých poz­dě­ji li­tu­je, ne­chtěl je vlast­ně ani ří­ci, ale už by­ly ře­če­ny. Ne­bo­jím se ani to­ho, že by se to ni­kdy ni­ko­mu ne­sta­lo, to mi při­jde sta­tis­tic­ky vel­mi ne­prav­dě­po­dob­né (na­ráž­ka na ty, o kte­rých bu­du psát za ma­lou chvil­ku). Con­ti­nue rea­ding